Önkormányzati beszámoló – 2020. január 28.

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2020. január 28-i üléséről.

Napirend

 1. Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
 2. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről
 3. Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról
 4. A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről
 5. A Polgármester 2020. évi szabadság- felhasználási, ütemezési tervének jóváhagyásáról és a Polgármester 2020. évi cafeteria összegéről
 6. A Polgármesteri Hivatalban 2020. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
 7. „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás – és belső kontrollrendszer” című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv módosítása
 8. “Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás – és belső kontrollrendszer” című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
 9. A Szövetség Biatorbágyért Egyesület előterjesztéseiről
 10. Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról
 11. A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
 12. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről
 13. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
 14. A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti terve
 15. A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
 16. Az Értéktár Bizottságot érintő kérdésekről:
  Az Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolójáról
 17. A Biatorbágy, 2755 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról
 18. A Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről
 19. A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról
 20. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról
 21. A 2020. évi köznevelési pályázat kiírásáról
 22. A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről
 23.  Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatosan
 24. Beszámoló a „Biatorbágy komposztál 2019” című programról
 25. „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról
 26. A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázatokról (zárt ülés keretében)
 27. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokra beérkezett anyagokról (zárt ülés keretében)
 28. A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról (zárt ülés keretében)
 29. Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról (zárt ülés keretében)
 30. A Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés keretében)

1.

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető asszony tájékoztatta a bizottsági ülésen résztvevőket, hogy az önkormányzat bankszámláján 2020. január 27-én mintegy 2 milliárd forint összeg van, 1,7 millió forint lejárt fizetési határidejű szállítói állomány mellett. A szállítók kifizetése most már folyamatosan történik. A bizottsághoz benyújtott pótanyagként benyújtott beszámolóból kiderül, hogy Biatorbágy Városának a 2019-es évben a tervezett 3,55 milliárd forintnyi adóbevétel helyett megközelítőleg 3,832 milliárd forint folyt be. Összehasonlításként, a 2018-as év adóbevétele 3,234 milliárd forint volt. A beszámolót a bizottság elfogadta.

2.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervéről

A pénzügyi Bizottság tervezett munkaterve elfogadásra került azzal, hogy az úgynevezett külterületi városrészek (így Pecató területe is) 2020-as fejlesztési koncepcióit, javaslatait egy külön, munkaterven kívüli ülésen kívánja a Bizottság tárgyalni, melynek várható időpontja február 11. lesz.

3.

Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról

Grampsch Rita előadta beszámolóját, kitérve arra, hogy a belterületi részeken nagyjából normalizálódott az állattartással kapcsolatos lakossági magatartás, azonban a külterületi részeken, kiemelve az Ürgehegy területét, áldatlan állapotok uralkodnak. Komoly probléma az ürgehegyi kutyapanzióval szembeni hatósági eljárás is, ami a szabálytalan kerítés és esetleges szabálytalan építmények elhelyezése miatt folyik a vállalkozással szemben: A hatósági eljárást a Kormányhivatal végzi. A Bizottság tagjai vizsgálják annak lehetőségét, hogy a kutyapanzió működése szabályszerűvé válhasson, mert a szükségességét és eredményeit senki nem vitatja. A Bizottság felkérte Grampsch Ritát, hogy a 2020-as esztendőre egy támogatási igényt tervekkel alátámasztva nyújtson be a Bizottság részére, hogy az idei költségvetésben megfelelő forrást tudjanak biztosítani.

Fontos jogszabályi változás, hogy 2020-tól elvette a törvényalkotó azt a jegyzői jogosultságot, hogy az állatvédelmi törvény értelmében a felszólításokat, szankcionálásokat megindítsa és azt az illetékes Kormányhivatal feladatkörébe utalta.

A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a megfelelő szabályok betartatásában ez megnehezíti és nagy mértékben lelassítja az állatvédők munkáját, így egy köztes megoldás kidolgozásban érdekeltek, hogy az eddig megszokott gyors és hivatalos ügymenet tovább tudjon folyni. Megoldás lehet erre a felszólítás helyett a jegyzői tájékoztatás is.

4.

A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó cafeteria juttatás keretösszegéről

A Bizottság bruttó 200.000,-Ft összegű cafeteria összegben elfogadta az előterjesztést.

5.

A Polgármester 2020. évi szabadság- felhasználási, ütemezési tervének jóváhagyásáról és a Polgármester 2020. évi cafeteria összegéről

A Bizottság bruttó 200.000,-Ft összegű cafeteria összegben elfogadta az előterjesztést azzal, hogy a Polgármesteren kívül az Alpolgármesterekre is vonatkozik a keret. Az előterjesztésben benyújtott szabadságigény szintén elfogadásra került.

6.

A Polgármesteri Hivatalban 2020. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről

Az előterjesztés változatlan formában elfogadásra került.

7.

„Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás – és belső kontrollrendszer” című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv módosítása

A számvevőszéki jelentés apró, néhány szavas módosítást írt elő, így az előterjesztést a
Bizottság elfogadta.

8.

“Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás – és belső kontrollrendszer” című számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Mivel az előterjesztésben hivatkozott Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bizottság egyetlen tagja sem olvasta, illetve az nem elérhető a honlapon sem, így Lóth Gyula a döntés elhalasztását indítványozta, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a testület. Az indítványt elutasították és a beadványt a Bizottság elfogadta.

9.

A Szövetség Biatorbágyért Egyesület előterjesztéseiről

A Szövetség Biatorbágyért képviselő csoportja két beadványt nyújtott be, melyből az egyik a külterületek lakosságszáma alapján járó, automatikus fejlesztési keret meghatározásáról szólt. Ennek a beadványnak a tárgyalását elhalasztották a külterületi tematikájú következő ülésre. A Szövetség másik javaslata szerint a választókerületi képviselők (megválasztott képviselők, nem a listások) 3.000.000,-Ft-os költségkerettel rendelkezzenek, melyet a választókerületük fejlesztésére – képviselőtestületi, vagy polgármesteri jóváhagyással – költhetnének évente. A javaslatról 4-igen, 4-nem, 1-tartozkodás mellett nem született döntés.

10.

Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének koncepciójáról

A benyújtott költségvetési koncepció tárgyalása alatt parázs vita alakult ki a teremben, melynek aktív résztvevője volt Szakadáti László volt alpolgármester és Kecskés László volt képviselő. A vitában a Bizottság elnöke úgy értelmezte a történteket, hogy a két vendég az ülés megzavarása és ellehetetlenítse céljából kérnek rendre szót, így az elnöki jogkörével élve a továbbiakban megtagadta a két érintett vendég szólási lehetőségének biztosítását, majd szünetet rendelt el. A szünet után folytatódott az érdemi munka, amelyben az eredeti koncepcióba beemelésre került Lóth Gyula javaslatára az az elem is, hogy a városban kerüljön fejlesztésre a grund jellegű, multifunkciós pályák építése is. Az előterjesztést ezzel a kiegészítéssel a Bizottság egyhangúan elfogadta.

11.

A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

Az előterjesztést a Bizottság változatlan formában elfogadta.

12.

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola fejlesztéséről

A Ritsmann iskola két ütemben megvalósuló fejlesztési koncepciójában az első ütem egy új tornaterem építése, amelyet a Viadukt SE építtetne TAO-s pályázati forrásból. A pályázat benyújtási feltétele a koncepció terv és az engedélyes terv. Az indikatív tervezési ajánlat 75 millió forintról szól, míg a pályázat csak a beruházási érték (itt 1 milliárdos beruházásról szól) 5%-át, azaz 50 millió forintot fogad el tervezési költségnek. A maradékra az Önkormányzat ad forrást, illetve likviditási okok miatt a 75 milliós költséget elkülönítve rendelkezésre tartja. Vesztes pályázat esetén – az indikatív ajánlat alapján – 30 millió forint körül lesz a veszteség. A Szövetség képviselőcsoportja sokallta az indikatív ajánlat összegszerűségét, azonban az előterjesztést a Bizottság elfogadta.

13.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020-as üzleti terve nagy vitát generált, mert abban egy nagyértékű gépkocsi beszerzése is szerepeltetve lett azzal az indokkal, hogy a város különböző pontjain lévő sportlétesítmények karbantartásához ezzel kellene a hómarót szállítani. Végül több módosító indítvány mellett a Bizottság 2 millió forintos keretet fogadott el, melyből a szükséges járművet be lehet szerezni azzal a kitétellel, hogy a járműbe nyomkövető rendszert köteles a Kft telepíttetni, hogy a szabályszerű felhasználás bizonyítható legyen. Ezzel a kiegészítéssel került elfogadásra az indítvány.

14.

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi üzleti terve

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft-t jelenleg ideiglenes Cégvezetőként képviselik. Várható új ügyvezető, így akitől új üzleti tervet kér a Bizottság, így a döntést elhalasztották a következő rendes ülésükre.

15.

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Az Egészségügyi Kft jól működik, üzleti tervét változtatás nélkül elfogadta a Bizottság.

16.

Az Értéktár Bizottságot érintő kérdésekről: Az Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolójáról

Az Értéktár Bizottság 2019. II. féléves beszámolóját a Bizottság elfogadta.

17.

A Biatorbágy, 2755 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról

Egy Katalin-hegyen érintett régi ingatlan adás-vétele kapcsán a Bizottság elfogadta az előterjesztést, így az elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

18.

A Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről

Sándor-Metternich kastély udvarán tavaly létesült műfüves pálya kiegészítő munkálatainak forrás biztosítása a beadvány célja. Lóth Gyula felvetésére, miszerint a tavaly a közbeszerzési értékhatár alatt néhány forinttal megrendelt részfeladat a mostani kiegészítő forrásbiztosítással a közbeszerzési törvényt sértheti, dr. Cserniczky Tamás

Alpolgármester válasza alapján 2020-tól emelkedett a közbeszerzési értékhatár, így a kiegészítő támogatással sem lépik át ennek az összegét. A bizottság az előterjesztést elfogadta.

19.

A kitüntetések, cím adományozásáról és adományozásának rendjéről szóló, Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 3/2001.(04.10.) Ör.sz. rendeletének módosításáról

A kitüntetések és címek adományozása kapcsán a Bizottság a döntést elhalasztotta, mert egységes szerkezetbe kívánják foglaltatni ezt a rendszert.

20.

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírandó pályázatról

Biatorbágyi illetőségű Civil Szervezetek 2020-as pályázati kiírása kapcsán a Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnökhelyetteseként kértem és kaptam szót az ülésen.

Indítványoztam, hogy a pályázati kiírás feltétel rendszerében szereplő, kizárólag biatorbágyi székhelyű civil szervezetek indulási jogát vizsgálják felül, mert így az egyébként biatorbágyi működésű, tagságú szervezet – mint a Pecatóért Egyesület is – kizárásra kerül a pályázati rendszerből. A Bizottság az indítványt megtárgyalta, a hatályos, idevonatkozó önkormányzati rendelet megfelelő passzusa került bele az előterjesztésbe, melyet így a Bizottság elfogadott. Így a Képviselő-testület támogatása esetén a mi Egyesületünk is jogosulttá válik a pályázati indulásra.

21.

A 2020. évi köznevelési pályázat kiírásáról

A köznevelési pályázat kapcsán a 100%-os önkormányzati támogatás helyett 80%-os támogatást fogadott el a Bizottság, így ezzel módosítva az eredeti előterjesztést, került az elfogadásra.

22.

A hétvégi különjárati szolgáltatással kapcsolatos kérdésekről

A Viabusz hétvégi különjárata kapcsán az eredeti előterjesztést a Bizottság elfogadta.

23.

Tájékoztatás a Viabusz szolgáltatással kapcsolatosan

A Viabusz viteldíjas szolgáltatása kapcsán a tájékoztatást elfogadták, azzal a kiegészítő javaslattal, hogy vizsgálják meg a Könyvtár, mint értékesítési pont bevonásának lehetőségét. (az új értékesítési pontok a közeljövőben: Faluház, vasútállomás MÁV pénztár)

24.

Beszámoló a „Biatorbágy komposztál 2019” című programról

A 2019-es Biatorbágy Komposztál Program beszámolóját elfogadta a Bizottság, a programot sikeresnek ítélte meg, így az előterjesztésbe bekerült, hogy 2020-ban is folytatódjon a program, melyre a Bizottság 2 millió forint forrás biztosítását javasolja.

Az előterjesztés elfogadásra került.

25.

„Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról

Az előterjesztés az Ybl Miklós sétány felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésének közbeszerzési eljárás megindítását indítványozta, azonban az előterjesztésben a közbeszerzési kiírás nem került csatolásra, így a döntést a Bizottság elnapola,

A 26-30 napirendi pontokat a Bizottság zárt ülésen tárgyalta, így azon nem lehettem jelen.

 

Biatorbágy, 2020. január 29.

Móri Ferenc s.k
elnökhelyettes.
Biatorbágy Pecatóért Egyesület

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.