Önkormányzati egyeztetés összefoglaló – 2019. 11. 15.

EMLÉKEZTETŐ

amely a 2019. november 15-én, 11:00 órától 12:15-ig, Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában lezajlott egyeztetésről készült a Város képviselői és a Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői között.

A tárgyaláson résztvevők:

  • dr. Cserniczky Tamás – alpolgármester;
  • Szanyi József – képviselő, tanácsnok,
  • Móri-Donáth Katalin – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnöke;
  • Móri Ferenc – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnök-helyettese.

Érintett témák, vállalások:

1. Vízi közmű kérdések

– Felek megtárgyalták a napirendi pontnak megfelelő, eddigi történéséket, önkormányzati döntéseket, különös tekintettek az utolsó, 2017. decemberi megvalósíthatósági tanulmány idevonatkozó megállapításait, valamint a 2018. februárban született, 40/2018-as számú képviselőtestületi határozatot, amelyben Biatorbágy Városának Képviselőtestülete azonnali hatállyal vállalja Katalin-hegy vonatkozásában az ivóvíz és szennyvíz vezeték, míg Pecató területén a vezetékes ivóvíz hálózat engedélyes és kiviteli szintű terveinek elkészítését.
Felek megállapították, hogy tárgyi témában csak annyi előrelépés történt az elmúlt 18 hónapban, hogy egy polgármesteri egyeztetést követően, a Fővárosi Vízművek Zrt., mint a biatorbágyi víziközmű üzemeltetője, a hosszútávú gördülő fejlesztési tervébe beemelte a két érintett régió víziközmű hálózatának tervezését.

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői felhívták a figyelmet arra az anomáliára, amely szerint a hatályos és tervezett szabályozás alapján Pecató területén is a vezetékes ivóvíz hálózat kizárólag a vezetékes szennyvízzel együtt valósítható meg, miközben az elfogadott hatástanulmány szerint is a Pecató teljes ellátottsága szennyív csatornával nem racionális döntés. Az Egyesület kérte a Város képviselőit, hogy ezt az ellentmondást megfelelő szabályozással, eltérési engedéllyel tisztázza a Képviselőtestület. További lényegi kérdés az előkészítő munkák, tervek elvégzésének felgyorsítása, Ebben a tekintetben Felek egyetértettek és dr. Cserniczky Tamás alpolgármester vállalta, hogy haladéktalanul elindítja a terület többszintű geodéziai felmérését, amely kiinduló pontja minden további tervezésnek és előkészítésnek.

2. utcanév táblák helyzete

Évek óta húzódó önkormányzati vállalás, hogy Pecató területére a szabályok szerinti utcanév táblák kihelyezésre kerüljenek. Az Egyesület képviselői tájékoztatták a Város vezetését, hogy ebben az ügyben semmilyen előrelépés nem tapasztalható. Az Egyesület továbbra is fenntartja korábbi vállalásait, miszerint a táblák fizikai kihelyezésében készséggel részt vesz, hogy a többször hivatkozott munkaerőhiány ne gátolja a folyamatot. A Város területéért felelős képviselői ígéretet tettek, hogy rövid időn belül utánanéznek a hivatalban az ügy jelenlegi állásának és felgyorsítják a probléma megoldását.

3. Összefogás Építési Alap

A Város vezetése, különös tekintettel Szanyi József tanácsnok úr, felvetette, hogy az Összefogás Építési Alap struktúráját átalakítani volna szükséges annak okán, hogy a források ne aprózódjanak el a lakossági pályázatokkal. Felmerült az is, hogy egy nagyobb, felülről nyitott, vagy maximalizált forrású pályázati struktúra alakuljon ki, amelyen egyesületi szinten lehetne indulni, akár strukturális jellegű fejlesztések, beruházások kapcsán is. Az Egyesület képviselői alapvetően egyetértettek a pályázati rendszer átalakításának céljaival azzal, hogy a források tekintetében növelni szükséges annak mértékét, valamint az egyéni lakossági pályáztatás lehetőségét – akár egy más jellegű és célú – pályázati lehetőséggel biztosítani volna szükséges.

4. Kerékpár út, gyalogos híd a Bentán

Az Egyesület képviselői szorgalmazták, hogy a több fejlesztési terven is szereplő, a Város Pecató területével összekötő kerékpáros és gyalogos út tervezése, kivitelezése kerüljön előtérbe. A Város képviselői továbbra is támogatják az elképzelést, egyetértenek a kerékpár- gyalogút létjogosultságával és vállalták, hogy a nyomvonalak tekintetében feltérképezik a megvalósíthatóságot, illetve a tulajdoni viszonyokat. Tájékoztatást ígértek.
Az Egyesület képviselői felvetették még a Bentán átívelő gyaloghíd kérdését is, melyről a Műszaki Egyetem Tartószerekezeti Tanszékén már egy TDK keretein belül hallgatói koncepciótervek is születtek, illetve az Egyesület vezetése több közös helyszíni szemlét is tartott már a Város illetékes kollégáival is, ahol találtunk is konszenzusos helyszínt a híd számára. Ezen a ponton mindkét hídfőnél önkormányzati tulajdon adott és a közúti kapcsolat is megoldott. Az egyeztetések egyik résztvevője műszaki oldalról Héja Karolin volt. A Város képviselői vállalták, hogy ezt a folyamatot is felülvizsgálják, utánanéznek és felgyorsítják.

5. Közösségi tér, játszótér

Az Egyesület képviselői előadták a Pecató területén üzemeltett közösségi térrel kapcsolatos anomáliákat, problémákat és fejlesztési lehetőségeket. Kérték a Város képviselőit, hogy vizsgálják meg azt, hogy erre az önkormányzati tulajdonú területre egy kibővített funkcionalitással rendelkező, engedélyes játszótér hogyan valósítható meg. Felek tisztázták, hogy a Pecató területén egyáltalán nincs játszótér, így a robbanásszerű gyermek lélekszám emelkedés okán az igény teljesen indokolt. A Város képviselői ígéretet tettek a kérdés megvizsgálására.

6. Via-busz kiterjesztése

Az Egyesület képviselői elmondták, hogy véleményük szerint a biatorbágyi helyi buszjárat vonalának átalakítása nagyon szükségszerű, mert a leginkább indokolt területekre nem közlekedik, így Pecató területéről is nehézkes a tömegközlekedés a Városba. A Város képviselői elmondták, hogy már vizsgálják annak lehetőségét, hogy egy külön gyűjtőjárat induljon Pecató és Ürge-hegy irányába, amely a meglévő Via-busz kőrjárathoz csatlakozva megoldaná e két terület tömegközlekedési igényeit. Ehhez a Város képviselői az Egyesület segítségét kérték abban, hogy a tervezett buszjárat kapacitás-kihasználtságát tervezni lehessen, melynek kapcsán szükséges egy lakossági kérdőíves felmérés elvégzése az Egyesület részéről. A feladatot készséggel felvállalta az Egyesület. Szanyi József tanácsnok úr megküldi az Egyesület képviselői számára a szükséges adatsorokat, amelyekre vonatkozóan elvégzi az Egyesület a kérdőíves igényfelmérést.

7. további közös munka

Az Egyesület képviselői üdvözölték azt a változást, amely szerint a Város vezetése deklarált módon dr.Cserniczky Tamás alpolgármester és Szanyi József tanácsnok személyében külön kíván foglalkozni a „külterületek” felzárkóztatásával. Alpolgármester úr tájékoztatta az Egyesület képviselőit, hogy a felzárkóztatási, fejlesztési folyamatokat fel kívánja gyorsítani, lobbi tevékenységet végez a lehető legnagyobb források biztosítása érdekében, szoros és közös munkára készül a mindenkori felelős tanácsnokkal és az érintett egyesületi vezetőkkel. Felek megállapodtak abban is, hogy az együttműködést szorosabbra fűzik, valamint rendszeres, akár havonkénti információs tanácskozásokat folytatnak. Az Egyesület képviselői megerősítették, hogy az Egyesület is konstruktív kapcsolatra törekszik a mindenkori városvezetéssel és tevőlegesen is képes és hajlandó részt venni Pecató területét érintő kérdések, problémák megoldásában, valamint a Város vezetése és a lakosság között a kommunikációs csatornát is biztosítani kívánja. Az Egyesület képviselői megerősítették, hogy készséggel részt vesznek bármely döntéselőkészítő, tervezési vagy éppen lobbi tevékenységben, amely Pecató fejlődését szolgálja.

k.m.f

(2019. 11. 20. – Biatorbágy Pecatóért Egyesület)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.