Tájékoztató a 2019. januári önkormányzati egyeztetésről

Jelen tájékoztatót a 2019. január 09-én, 15:30 órától 17:00-ig, Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában lezajlott egyeztetésről készítettük, melyen a Város képviselői és a Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői voltak jelen.

A tárgyaláson résztvevők:

  • Tarjáni István – polgármester
  • Varga László – alpolgármester
  • Szakadáti László – alpolgármester
  • Móri-Donáth Katalin – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnöke
  • Móri Ferenc – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnökhelyettese

Érintett témák:

1. Víziközmű kérdés

Az önkormányzat, ahogy több előzetes tanulmány és határozat ezt bizonyítja, eltökélt a Város értékes és szerves részét képező üdülőterületek felzárkóztatásában. Az egyes üdülőterületek hasonló problémákkal küzdenek, azonban a problémák megoldása más-más előkészítettségi szinten állnak. A Katalin-hegyen sok évvel ezelőtt, a helyi lakóközösség önerőből már az M1- es autópálya alatt átvezette a vezetékes víz és csatorna gerincvezetéket, így ott nem nulláról kellett elkezdeni ezt a hosszadalmas és nem utolsó sorban költséges beruházását. Ennek megfelelően, elsőként a Katalin-hegy egységénél kezdték meg a víziközmű kialakítás lehetőségének biztosítását. Tudni kell, hogy ahhoz, hogy egyáltalán víziközmű engedélyes tervezést meg lehessen rendelni, szükséges, hogy a megfelelő szélességű utcák kiszabályozásra kerüljenek és a kiszabályozott terület teljes egészében közterület jellegű legyen. Jelen pillanatban ez a folyamat zajlik Katalin-hegyen. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez bizony lakóközösségi áldozatokkal is jár, mert adott esetben szükség lehet arra, hogy ahol a telkek belelógnak a kiszabályozott területbe, ott a magántelkek belógó sávjának leadása válik szükségessé. Amennyiben ez rendeződik, kezdődhet meg a tervezési feladat, ahol már nem csak a víziközmű (víz+csatorna) „helyét” tervezik az útpályába, de egyéb közműveket is, illetve csapadékvíz elvezetést és út jellegtől függően járdát, közvilágítást is. A tervezés során már előzetes szakhatósági állásfoglalások is születnek, így az engedélyezés folyamata a korrekt terveket követően gördülékenyebben tud zajlani. Az építési és kiviteli tervek alapján, megfelelő finanszírozás esetén indulhat a beruházás.

Nézzük, hogy a Pecatónál mi a helyzet!

Az egyeztetésen elhangzott Polgármester úr részéről az az elképzelés, hogy a Pecató területére több lépcsőben lehetne megvalósítani az ivóvíz ellátást. Első lépésként közkút létesítését látná célszerünk, azzal, hogy a közkút vízhozamát korlátozni szükséges azért, hogy elkerülhető legyen a szennyvíztisztítónál lévő közkútnál jellemző, indokolatlanul nagy mennyiségű (tartály töltés) vételezés. A mesterségesen csökkentett vízhozam ellenére az ellátó vezeték kiépítése már a méretezett, nagy kapacitású gerinccel történne meg. Fontos megjegyezni, hogy akármennyire kecsegtető is ez a lépés, egyelőre nincs műszaki előkészület erre vonatkozóan. Ettől függetlenül minden, a megoldás irányába tett lépést helyén kell kezelnünk!

Az ivóvíz ellátás kiépítésének lépéseit taglalva több irányú feladat rajzolódott ki. Mivel a minimális kötelező közterület szélesség nálunk sem mindenhol adott, valamint nincs egyértelmű adat arra vonatkozóan, hogy a Pecatónál hány ingatlan lenne érintett a bekötésekre, ezért az Egyesület felvállalta az előzetes, nem kötelező érvényű lakóssági nyilatkoztatást arról, hogy hol, mely területeken van reális igény a vezetékes ivóvíz ellátására és ehhez kapcsolódóan hajlandók-e a lakók a szabályozási terveknek megfelelő utcaszélességekhez magántulajdonukat köztulajdonba adni. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ugyan a helyi építési szabályzat (HéSZ) tervezetben jelenleg szerepel az a passzus, hogy vezetékes vízhálózat CSAK a vezetékes csatorna hálózattal EGYüTT létesíthető, azonban ennek megváltoztatására már a december 19- i lakóssági fórumon is javaslatot tettem, illetve az egyeztetésen a Város vezetése egyöntetűen úgy nyilatkozott, hogy az a pont csak véletlenül maradt benne és azt módosítani fogják. Ez azért fontos számunkra, mert a Pecatónál a vezetékes csatornahálózat megvalósítása a terepviszonyok miatt csak nagyon nagy költséggel valósulhatna meg, így viszont a vezetékes vízellátásunk kiépítése belátható időtávlatba kerül.

Fontos továbbá, hogy a közmű tervezés csak a megfelelően széles közterület szelvény esetén kezdhető meg. Az előzetes geodéziai felméréseket az önkormányzat egy éven belül elvégzi. Ennek megfelelően, az Egyesület hamarosan nekikezd egy pecatavi adatbázis létrehozásának, amelyben fel kell térképeznünk a mintegy 600 telek jelenlegi lakottságát, használtságát, illetve a tulajdonosi szándékokat. Mindnyájunknak meg kell értenünk, hogy ha vezetékes ivóvizet szeretnénk az otthonainkban, akkor ezeket a lépéseket, illetve áldozatokat meg kell hoznunk. Ha pusztán üzleti szempontból vizsgáljuk azt a kérdést, hogy adott esetben a telkünkből néhány négyzetmétert át kell adnunk a köznek, de cserében ivóvíz ellátottságot kapunk, akkor a telek értékének növekménye sokszorosa a befektetett energiáknak és értékeknek. Természetesen sok „harcunk” lesz még ezzel kapcsolatban, mert a szükséges űrszelvény méreteket feszegetve egészen gyorsan sikerült alkudnunk néhány méter szélesség igényt bizonyos forgalomtechnikai és besorolási keresztkérdéssel és átminősítéssel. Itt tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az Egyesület érdekérvényesítő képességében és készségben bízhat minden pecatavi telektulajdonos.

2. Pecatavi utcanév táblák

Újra felvetettük az utcanév táblák kérdését, melyre azt a határozott választ és vállalást kaptuk a Város vezetésétől, hogy 2019. június 30-i határidővel megvalósul a teljes Pecató területen az utcanév táblák kihelyezése. Természetesen, ahogy eddig is, ezt követően is az Egyesület nyomon követi a vállalások teljesülését.

3. Repkény utca és buszmegálló közti erdei ösvény kivitelezése

Az Egyesület kérdésként fogalmazta meg, hogy a felújított Repkény utcai lejáró melletti járda meghosszabbításaként készülő gyalogösvény az erdőben a buszmegálló irányába mikorra valósul meg. A Város vezetése a kérdésre elmondta, hogy a kivitelezés tárgyi témában megkezdődött – ezt ugye láttuk is, hogy még decemberben is zajlottak kivitelezési munkák – azonban az időjárásra való tekintettel, jelenleg szünetel. Amint az idő kivitelezés szempontjából jobbra fordul, a munkálatok folytatódnak, a kivitelezői vállalás szerint, legkésőbb, 2019. április 30-ig átadják a gyalogösvényt végleges formájában.

4. Pecatavi közvilágítás fejlesztési lehetőségek

Elmondtuk, hogy a Pecató területen erősen hiányos a közvilágítási hálózat, illetve a frissen felújított Repkény utca közlekedésbiztonsági szempontból igényelné a közvilágítást. A Város vezetése elmondta, hogy a költségvetés összeállításakor, március-április hónapban várható döntés a városi közvilágítás fejlesztéséről. Ekkor döntenek arról, hogy az erre a témára elkülönített forrásokat mely területeken és milyen mértékben osztják fel. Ennek megfelelően, az Egyesület beadvánnyal, kérvénnyel fog élni a Képviselő Testület felé, hogy a Repkény utcai közvilágítás kerüljön be az idei költségvetésbe, illetve igyekszünk minél nagyobb szeletet kihasítani az adott tortából, hogy minél nagyobb területen tudjunk érdemi változást elérni.

5. Közösségi ház (Faház) telepítése

Egyesületi kérésre, az önkormányzat felkarolta a közösségi épület elhelyezésének gondolatát. Varga László alpolgármester az Egyesület képviselőivel közösen, helyszíni szemlén vizsgálta a lehetséges telepítési helyeket. Ezek a praktikusnak tűnő területetek a halőrház környezetében lennének. Elek Zsolt, a műszaki osztály ügyintézője, került megbízásra arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg a konszenzusosan alkalmasnak ítélt helyszínek tekintetében a tulajdonosi szerkezetet, valamint a HÉSZ és OTÉK előírásait, hogy mely területen lehetne a projektet megvalósítani. A Város vezetése rövid határidővel választ ígért a kérdésre. Az egyeztetésen elővettük a legfrissebb kataszteri térképet, és első látszatra nem tűnik biztatónak a dolog, mert a legideálisabbnak ítélt terület besorolása láp és nádas, amelyre nem lehet építményt rakni. Természetesen bízva a pozitív válaszban, picit előre gondolkodva „B” tervként felmerült, hogy az Egyesület megpróbál (magán)területet szerezni valahol frekventált helyen, ahol a pici faház betölthetné funkcióját. Ezért minden pecatavi telektulajdonost arra kérünk, hogy ha van a közelében, vagy ismer olyan elhanyagolt, ismeretlen tulajdoni viszonnyal bíró területet, amely alkalmas lenne erre a funkcióra, azt kérjük, hogy jelezze felénk, hogy a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni. Előre is köszönjük!

6. Kerékpárút a városközpont és Pecató között

Az új szabályozási terven már feltüntetésre került a Várost a Pecatóval összekötő kerékpárút nyomvonala. Amennyiben elfogadásra kerül az új fejlesztési terv koncepció, amelyről nincsenek kételyeim, a megvalósítás lehetőségét, különös tekintettel a nyomvonal tulajdonosi szerkezetét kezdik el vizsgálni. Erőforrás és a vizsgálat függvényében valósul meg a Város teljes területén a kerékpárút beruházás. A cél az, hogy a Város és a hozzá szervesen kapcsolódó üdülőterületek mindegyike elérhető legyen kerékpárúton. Itt is fontos szempont lesz az érdekérvényesítő képesség, így ezen a témán is sokat fogunk dolgozni.

7. Benta-patak gyalogos híd

Egy 2018-as kezdeményezés kapcsán önkormányzati, egyesületi és a BMI Tartószerkezeti Tanszék közös projektjében indult el a lebontott gyalogoshíd pótlásának témája. A Tanszék TDK keretén belül már három pályamunkával készült a híd kapcsán. Az önkormányzat részéről Héjja Karolin tartott helyszíni szemlét közösen Tótpál Judit, Égő Ákos és az Egyesület vezetésével, amelyen a lehetséges helyszínt konszenzussal Jelöltük ki. Itt a legnagyobb súlyt az képviselte, hogy olyan átkelési pontot kellett találnunk, amely a patak mindkét oldalán csatlakoztatható a meglévő úthálózathoz és a tulajdoni viszonyok rendezettek, azaz közterület a két hídfő. Az eredeti híd helyén ez nemvolt adott, így néhány száz méterrel folyásirány szerint lejjebb, a Békás-forrás vonalában találtuk meg az ideális helyet. Az önkormányzat felvállalta, hogy a két hídfő környezetében elvégezteti a szükséges talajmechanikai és geodéziai felmérést és vizsgálatot. A vizsgálat állásáról Polgármester úr tájékoztatást ígért. Szintén fontosnak tartjuk ennek a kérdésnek a napirenden tartását, mert egy ilyen híd megépültével sok lakó élete válna könnyebbé, nem utolsó sorban az egy szem híd miatti kiszolgáltatottságunk is csökkenne.

8. Pecatavi útszóró tárolók telepítése

Egyesületi felvetésre, miszerint síkosságmentesítő tárolók kihelyezésére lenne szükség a Pecatónál a helyi lejtviszonyok miatt, a Város vezetése elmondta, hogy az egyesületi kérést megérti, annak megvalósítását támogatja. Elhangzott azonban az is, hogy néhány évvel ezelőtt sokkal több ilyen „sótartó” volt a területen, de sajnos azokból rendkívül gyorsan (azaz a kihelyezést követő napokban, indokolatlanul) eltűnt a síkosságmentesítő anyag és a tároló közkukává minősült át, természetesen teljesen szabálytalanul. Ezért az önkormányzat a kihelyezett edényeket bevonta.

Most abban állapodtunk meg, hogy újra kihelyezésre kerül néhány edény, amelynek feltöltését a városüzemeltetés végzi. Bízzunk benne, hogy megérettünk arra, hogy az ilyen egyszerű eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően tudjuk használni. Egyúttal minden, a Pecató sorsát szívén viselő lakót és telektulajdonost arra kérünk, hogy a közös érdekeltségünk okán, minden olyan tulajdonosnak segítsünk megérteni ezen eszközök megfelelő használatát, akik esetleg nem a rendeltetésének megfelelően próbálják azt használni.

A Város vezetése felhatalmazta az Egyesület képviselőit, hogy ezügyben közvetlenül a Városüzemeltetéssel, személy szerint Molnár Jánossal egyeztessenek, mert saját hatáskörében Jánosnak ezügyben lehetősége lesz a kihelyezést intézni. A kapcsolatot hivatalosan felvettük, várjuk a tárolók kihelyezését.

Kelt: Biatorbágy, Pecató, 2019. január 10.

Móri Ferenc s.k. Biatorbágy Pecatóért Egyesület
elnökhelyettes

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.